برچسب: یک انسان عالم از هزار عابد، هزار زاهد و هزار مجاهد برتر است