برچسب: وقتی عالمی از دنیا میرود رخنه ای در اسلام ایجاد می شود که هیچ چیزی نمی‌تواند جای آن را پر کند