1397/07/04

چگونه محبت خدا را در خود افزایش دهیم؟

چگونه محبت خدا را در خود افزایش دهیم؟   زمانیکه انسان به خدا توجه کند و به خدا با رویکرد مثبت فکر کند این توجه و […]