برچسب: مجتهد، زنده، مرد، حلال زاده ، شیعه دوازده امامی، عادل، عاقل و بالغ