برچسب: علما چراغ خدا در زمین هستند و خدا خیر هر که را اراده کند او را از نوران چراغ ( علم علما ) بهره مند می کند