برچسب: عالمی ازدنیا میرودرخنه ای دراسلام ایجاد می شود که هیچ چیزی نمی‌تواند جای آنراپر کند