برچسب: طلب کننده علم نزد خدا برتر از جهاد کننده در راه خداست