تیر ۲۴, ۱۳۹۷

موضوعات رشد دهنده مسئولین در جهت مسئولیتشان

موارد زیر موضوعاتی هستند که مسئولین هیات جهت رشد مسئولیتشان بایستی به آنها توجه نموده و آنها را پیاده نمایند : ردیف شاخه کلی موضوع اولویت […]