1398/07/13

دنیا و بی اهمیتی به آن

سخنرانی در مورد دنیا و بی اهمیتی به آن توسط آقای بهرام محسنی نسب در هیأت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۰۷/۱۲
1398/07/13

اهمیت قرائت قرآن و توصیه به آن

سخنرانی در مورد اهمیت قرائت قرآن و توصیه به آن توسط آقای بهرام محسنی نسب در هیأت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۰۷/۰۵
1398/07/13

بیانات رهبری و بیان موضوع انکار نکردن مومنین یکدیگر را

سخنرانی در مورد بیانات رهبری و بیان موضوع انکار نکردن مومنین یکدیگر را، توسط آقای بهرام محسنی نسب در هیأت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۰۶/۲۹
1398/06/26

مؤمن و بلا ‏

سخنرانی در مورد مؤمن و بلا ‏ توسط آقای بهرام محسنی نسب در هیأت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۰۶/۲۰
1398/06/26

اثر واقعه کربلا در عالم و دنیای امروز

سخنرانی در مورد اثر واقعه کربلا در عالم و دنیای امروز توسط آقای بهرام محسنی نسب در هیأت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۰۶/۱۹
1398/06/25

تربیت و رشد ایمان، روش از بین بردن گناهانی که عادت شده اند

سخنرانی در مورد تربیت و رشد ایمان، روش از بین بردن گناهانی که عادت شده اند توسط آقای بهرام محسنی نسب در هیأت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۰۶/۲۲
1398/06/25

مؤمنین، ایمان، گناه و استغفار

سخنرانی در مورد مؤمنین، ایمان، گناه و استغفار توسط آقای بهرام محسنی نسب در هیأت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۰۶/۲۱
1398/06/22

خدا و مؤمن

امام صادق عليه السّلام ميفرمود: مؤمن برادر مؤمن است، مانند يك پيكرى كه هر گاه عضوى از آن دردمند شود، اعضاء ديگر هم احساس درد كنند و روحهاى آنها نيز از يك روحست و همانا روح مؤمن پيوستگيش بروح خدا از پيوستگى پرتو خورشيد بخورشيد بيشتر است.
1398/06/22

مؤمنین و ائمه (ع)

امام صادق عليه السّلام فرمود: ما شخصى را مؤمن ندانيم تا آنكه از همه امر ما پيروى كند و خواهان آن باشد، همانا ورع از جمله پيروى امر ما و خواستن آنست، پس خود را بآن زينت دهيد. خدا شما را بيامرزد و بوسيله ورع بر دشمنان ما غلبه كنيد [آنها را در تنگنا گذاريد] خدا بشما رفعت بخشد.