چاپ اين صفحه صفحه اصلي سايت نبي اكرم صلوات الله عليه | موضوعات تحقيقاتي | ارسال نظر در خصوص اين مطلب
 

بسم الله الرحمن االرحيم

ارتباط مؤمنين با ديگران

انسانهاي عاقل و مؤمن از آنجا كه انسانهاي فهيم و مقيدي هستند و بناي تعرض نداشته و اهل حقه و نيرنگ نيستند و حقوق ديگران را مراعات مي كنند و در زندگي خود آخرت را در نظر مي گيرند و برعكس افراد غير مؤمن بي قيد بوده و از تعرض و پايمال نمودن حق ديگران ابايي ندارند و اهل مكر و نيرنگ هستند اين دو طيف در متن زندگي كه با هم دارند افراد غير مؤمن بر افراد مؤمن در ظاهر استيلا پيدا كرده و به راحتي مي توانند بر افراد مؤمن مسلط شوند به طوري كه مشاهده مي شود افراد غير مؤمن با هوچيگري و نيرنگ و بي قيدي بر افراد مؤمن تسلط پيدا مي كنند. اهميت اين موضوع زماني مشخص مي شود كه افراد مؤمن با افراد غير مؤمن در كنار هم حال در يك محل يا در يك شهر و يا در يك حكومت با هم زندگي مي كنند كه با اين توضيح غير مؤمنين با وجود باطل بودن روششان بر مؤمنين مسلط شده و روش خود را بر آنها تحميل مي كنند و مؤمنين به ناچار بايد يا تقيه كرده و همرنگ جماعت شوند و يا از اصول و مباني و روش خود دست بردارند. حال سوال اينجاست كه چه بايد بشود تا اين اتفاق نيافتد؟

براي اين موضوع چند روش را مي توان عمل كرد :

1-   اول آنكه با توجه به اينكه هر فرد از جماعت غير مؤمنين به دنبال منافع خود و خواسته هاي خود است جماعت غير مؤمنين آمادگي بسيار زيادي براي از هم گسيختگي دارد و اين موضوع به اين خاطر است كه غير مؤمنين به دنبال نفسانيت خود هستند و به خاطر همين نفسانيت خود است كه در كنار هم قرار گرفته اند لذا وقتي نفسانيتشان مورد خطر قرار بگيرد ديگر دليلي ندارد كه در كنار هم باشند اما افراد مؤمن به اين خاطر كه به يك منبع وابسته هستند كه آنهم از تفكر توحيديشان سرچشمه گرفته از طريق موضوع فراتري در كنار هم قرار گرفته اند لذا مؤمنين به شكل قويتري به همديگر بند هستند تا جايي كه در بعضي مواقع براي يكديگر حتي جانشان را هم فدا مي كنند.

از طرفي ديگر اجتماع مؤمنين به خاطر انسجام و اتحدادي كه دارند و هركدام به دليل عدم نفسانيت كه دارند زياده خواهي نكرده و هركس سرجاي خودش قرار مي گيرد زمانيكه در كنار هم هستند بسيار قوي و توانمند مي شوند بنابراين اتحاد مؤمنين وحشتي در ميان غيرمؤمنين ايجاد مي كند كه آنها را مطيع و پذيرنده گروه مؤمنين قرار مي دهد. با اين تفاسير اولين راه حل در موضوع مطرح شده اتحاد و در كنار هم قرار گرفتن مؤمنين است كه غلبه بر طائفه غير مؤمنين ايجاد مي كند.

2-   راه دوم اين است كه فرد مؤمن احكام و موازين دين خود را خوب بشناسد و برخي از حساسيتها كه منجر به كوتاه آمدن در مقابل ديگران مي شود را كنار بگذارد مؤمنين به خاطر حساستهايي كه نسبت به حق و حقوق ديگران دارند در بسياري از مواقع از خود در مورد ديگران مايه مي گذارند و براي اينكه حق آخرتي به دوش آنها نماند خود را به نفع ديگران به زحمت مي اندازند و در مقابل ديگران كوتاه مي آيند. اين موضوع با شناخت دقيق نسبت به موازين شرعي و اخلاقي, حل شده و حساسيتها از بين مي رود چراكه بسياري از اين حساسيتها به خاطر عدم شناخت كامل از راههاي انجام به موازين دين در فرد ايجاد مي شود.

3-   راه سوم اينكه افراد مؤمن خود را با ولي فقيه خود هماهنگ نموده و در امور اجتماعي و سياسي مطابق دستور او عمل نمايد. اين موضوع هماهنگي را در ميان مؤمنين به وجود مي آورد كه باعث يكپارچه شدن آنها مي شود و ديگران در مقابل آنها كوتاه مي آيند. ولي فقيه مانند نخ تسبيح است درست است كه دانه هاي تسبيح مجزا و از هم جدايند اما اين نخ تسبيح است كه آنها را به هم متصل و مرتبط مي كند.

4-   موضوع چهارم اينكه حديثي است كه مي فرمايد كسي كه رابطه خود را با خدا خوب كند خدا رابطه خلق را با او خوب خواهد كرد. بنابراين راه چهارم اين است كه فرد مؤمن اگر رابطه خود را با خدا درست كند مردم با او مثبت شده و به او احترام گذاشته و با عظمت بيشتري با او برخورد خواهند كرد.

5-   راه پنجم اينكه بسياري از مشكلاتي كه در اجتماع براي مؤمنين است به خاطر برخورد غلط و بسته خود مؤمنين با ديگران مي باشد و حال آنكه اگر مؤمنين با ديدي باز به مردم نگاه كنند و سعه صدر داشته باشند و انتظار نداشته باشند كه ديگران تمام قيدهاي آنها را رعايت كنند و با عمل, ديگران را به راه خود دعوت كنند نتيجه آن رفع بسياري از مشكلات و تنش ها ميان ايشان و مابقي مردم مي شود. چرا كه مضمون حديثي است كه مي فرمايد بد مردميند كساني كه به ديگران سخت مي گيرند ولي به خود آسان.

 

نويسنده : بهرام محسني نسب (Bahrammn@gmail.com  )

 

والسلام علي من التبع الهدي

 

 

سيره نبي اكرم (صلوات الله عليه) | سيره ائمه اطهار (عليهم السلام) | سيره بزرگان (رضوان الله عليهم)

موضوعات تحقيقاتي | مطالب جالب و آموزنده | لينك به سايتهاي مفيد ديگر