چاپ اين صفحه صفحه اصلي سايت نبي اكرم صلوات الله عليه | موضوعات تحقيقاتي | ارسال نظر در خصوص اين مطلب
 

بسم الله الرحمن االرحيم

استفتاءات از آيت الله خامنه اي در مورد رقص و نگاه به فيلم و عکس نامحرم

 

فهرست

رقص

نگاه به فيلم و عکس نامحرم

 


 

رقص

س 1167: آيا رقص محلي در عروسي‏ها جايز است؟ شرکت در اين مجالس چه حکمي دارد؟

اگر رقص بگونه‏اي باشد که باعث تحريک شهوت شده ويا مستلزم فعل حرام يا ترتّب مفسده‏اي باشد، جايز نيست و شرکت در مجالس رقص هم اگر به عنوان تأييد کار حرام ديگران محسوب شود و يا مستلزم کار حرامي‏باشد جايز نيست و در غير اين صورت اشکال ندارد.

س 1168: رقص در مجالس زنانه بدون آهنگ موسيقي حرام است يا حلال؟ و در صورتي که حرام باشد، آيا ترک مجلس بر شرکت کنندگان واجب است؟

رقص بطور کلي اگر بگونه‏اي باشد که شهوت را تحريک کند و يا مستلزم کار حرام و ياترتّب مفسده‏اي باشد، حرام است و تَرک آن مجلس به عنوان اعتراض بر کار حرام، چنانچه مصداق نهي از منکر محسوب شود، واجب است.

س 1169: رقص محلي مرد براي مرد و زن براي زن و يا مرد در بين زنان و زن در بين مردان، چه حکمي دارد؟

اگر بگونه‏اي باشد که شهوت را تحريک کند و يا مستلزم فعل حرام يا ترتّب مفسده‏اي باشد و يا زن در بين مردان بيگانه برقصد، حرام است.

س 1170: رقص دسته‏جمعي مردان چه حکمي دارد؟ مشاهده رقص دختران خردسال از تلويزيون و غير آن چه حکمي دارد؟

اگر رقص بگونه‏اي باشد که موجب تحريک شهوت شود و يا مستلزم کار حرامي‏باشد، حرام است، ولي اگر نگاه کردن به آن باعث تأييد، فرد گناهکار و تجّري او و ترتّب فساد نشود، اشکال ندارد.

س 1171: رقص مرد براي مرد و زن براي زن چه حکمي دارد؟ اگر رفتن به عروسي بخاطر احترام به عادتهاي اجتماعي باشد آيا به علت احتمال وجود رقص اشکال شرعي دارد؟

بطور کلي اگر رقص بگونه‏اي باشد که منجر به تحريک شهوت شود يا مستلزم فعل حرام يا ترتّب مفسده‏اي باشد، حرام است. ولي اصل شرکت در عروسي‏هايي که احتمال رقص در آنها وجود دارد تا زماني که به عنوان تأييد مرتکب کار حرام محسوب نشود و موجب ابتلا به حرام هم نشود، اشکال ندارد.

س 1172: آيا رقص زن براي شوهرش يا مرد براي همسرش حرام است؟

اگر رقص زن براي شوهرش يا برعکس، همراه ارتکاب حرامي نباشد، اشکال ندارد.

س 1173: آيا رقصيدن در جشن عروسي فرزندان جايز است هر چند توسط پدران يا مادران در مجالس عروسي فرزندانشان باشد؟

اگر از نوع رقص حرام باشد، حرام است. هر چند توسط پدران و مادران در مجالس عروسي فرزندانشان باشد.

س 1174: زن شوهرداري در عروسيها بدون اطلاع شوهرش در برابر بيگانگان مي‏رقصد و اين عمل را چندين بار تکرار کرده و امر به معروف و نهي از منکر شوهرش در او اثر نمي‏کند، تکليف چيست؟

رقص زن در برابر بيگانگان مطلقا حرام است و خارج شدن از منزل بدون اجازه شوهر هم في‏نفسه حرام است و موجب نشوز و محروميت از استحقاق نفقه نيز مي‏گردد.

س 1175: رقص زنان در برابر مردان در مجالس عروسي روستايي که آلات موسيقي در آنها بکار مي‏رود چه حکمي دارد؟ و تکليف ما دربرابر آن چيست؟

رقص زنان در برابر بيگانگان و همچنين هر رقصي که موجب مفسده و برانگيخته شدن شهوت گردد، حرام است و بکارگيري آلات موسيقي و گوش دادن به آنها هم اگر به صورت لهوي و مطرب باشد، حرام است و وظيفه مکلّفين در اين موارد نهي‏ازمنکر است.

س 1176: رقص کودک مميّز در مجالس زنان يا مردان، اعم از اينکه پسر باشد يا دختر، چه حکمي دارد؟

کودک غيربالغ چه پسر و چه دختر تکليفي ندارد ولي سزاوار نيست افراد بالغ او را تشويق به رقص کنند.

س 1177: ايجاد مراکزي براي آموزش رقص چه حکمي دارد؟

ايجاد مراکز تعليم و ترويج رقص با اهداف نظام اسلامي منافات دارد.

س 1178: رقص مردان در برابر زناني که از محارم آنان هستند و همچنين رقص زنان در برابر مرداني که از محارم آنان هستند، اعم از اينکه سببي باشند يا نسبي، چه حکمي دارد؟

در رقص حرام فرقي بين مرد يا زن نيست و همچنين فرقي نمي‏کند که در برابر محرم باشد يا در برابر نامحرم.

س 1179: آيا مبارزه نمايشي با عصا در عروسي‏ها جايز است؟ اگر همراه آن آلات موسيقي بکار روند چه حکمي دارد؟

اگر به صورت بازي ورزشي تفريحي باشد و در آن خوف خطر بر جان انسان نباشد، في‏نفسه اشکال ندارد، ولي بکارگيري آلات موسيقي به نحو لهوي و طرب‏ آور، به هيچ وجه جايز نيست.

س 1180: «دبکة» چه حکمي دارد؟ (نوعي رقص محلي است که در آن افراد دستها را به هم انداخته و بگونه‏اي هماهنگ پاهاي خود را همراه با پرش و حرکات بدني به زمين مي‏کوبند که صداي شديد و منظمي ايجاد مي‏کند.)

دبکة حکم رقص را دارد. بنابر اين اگر بگونه‏اي باشد که شهوت را تحريک کند يا همراه با استفاده از آلات لهو و بصورت لهوي باشد و يا فسادي بر آن مترتّب شود، حرام است و در غير اين صورت اشکال ندارد.

 

 

نگاه به فيلم و عکس نامحرم

س 1183: نگاه کردن به تصوير زن نامحرم و بدون پوشش چه حکمي دارد؟ نگاه کردن به صورت زن در تلويزيون چه حکمي دارد؟ آيا بين زن مسلمان و غيرمسلمان و بين پخش آن بطور مستقيم و يا غير مستقيم تفاوتي وجود دارد؟

نگاه کردن به تصوير زن نامحرم، حکم نگاه کردن به خود زن نامحرم را ندارد، بنابراين اگر نگاه از روي لذّت نبوده و خوف افتادن به گناه نباشد و تصوير هم متعلّق به زن مسلماني که بيننده آن را مي‏شناسد نباشد، اشکال ندارد و بنابر احتياط واجب نبايد به تصوير زن نامحرم که بطور مستقيم از تلويزيون پخش مي‏شود، نگاه کرد ولي در پخش غيرمستقيم تلويزيوني اگر ريبة و خوف افتادن به گناه نباشد، نگاه کردن اشکال ندارد.

س 1184: مشاهده برنامه‏هاي تلويزيوني که از ماهواره دريافت مي‏شوند، چه حکمي دارد؟ اگر ساکنان استانهاي مجاور دولتهاي خليج فارس برنامه‏هاي تلويزيوني آن دولتها را مشاهده کنند، حکم آن چيست؟

از آنجا که برنامه‏هايي که توسط ماهواره‏هاي غربي پخش مي‏شوند و همچنين برنامه‏هاي تلويزيوني بيشتر دولتهاي مجاور، دربردارنده آموزش افکار گمراه‏کننده و تحريف حقايق و لهو و فساد هستند و غالبا مشاهده آنها باعث گمراهي و فساد و ارتکاب کارهاي حرام مي‏گردد، بنابر اين دريافت و ديدن آنها جايز نيست.

س 1185: آيا ديدن يا شنيدن برنامه‏هاي طنز از راديو و تلويزيون اشکال دارد؟

گوش دادن به برنامه‏هاي طنز و نمايش‏هاي فکاهي و ديدن آنها اشکال ندارد مگر آن که مستلزم اهانت به مؤمني باشد.

س 1186: هنگام جشن عروسي چند عکس از من گرفته شد که در آنها حجاب کامل نداشتم، اين عکسها در حال حاضر نزد دوستان و اقوام من هستند. آيا جمع‏آوري آنها بر من واجب است؟

اگر وجود عکسها نزد ديگران مفسده‏اي ندارد و يا برفرض ترتّب مفسده، شما در دادن عکسها به ديگران نقشي نداشته‏ايد يا جمع‏کردن آنها از ديگران براي شما مشقّت دارد، تکليفي در اين باره نداريد.

س 1187: آيا بوسيدن تصاوير امام «قدس سره» و شهدا براي ما زنان از اين جهت که به ما نامحرم هستند، اشکال دارد؟

به طور کلي تصوير شخص حکم خود او را ندارد. لذا بوسيدن تصوير به عنوان احترام و تبرک جستن و اظهار محبت در صورتي که قصد ريبة و خوف افتادن به گناه نباشد، اشکال ندارد.

س 1188: آيا ديدن تصاوير زنان برهنه و نيمه برهنه در فيلمهاي سينمايي و غير آن، در صورتي که آنان را نشناسيم، جايز است؟

نگاه‏ کردن به فيلم‏ها و تصاوير، حکم نگاه‏کردن به اجنبي را ندارد و در صورتي که از روي شهوت و ريبة نباشد و مفسده‏اي هم بر آن مترتب نشود، شرعا اشکال ندارد ولي با توجه به اينکه ديدن تصوير برهنه‏اي که شهوت برانگيز است، غالبا از روي شهوت بوده و به همين دليل مقدمه ارتکاب گناه مي‏باشد، بنابراين ديدن آنها حرام است.

س 1189: آيا جايز است زن در جشن‏هاي عروسي بدون اجازه شوهرش عکس بيندازد؟ و برفرض جواز، آيا مراعات حجاب کامل در آن واجب است؟

اصل عکس گرفتن منوط به اجازه شوهر نيست ولي اگر احتمال بدهد که اجنبي عکس او را ببيند و عدم رعايت حجاب کامل منجر به مفسده‏اي شود، مراعات آن واجب است.

س 1190: آيا براي زنان، ديدن کشتي مردان جايز است؟

اگر مشاهده آن باحضور در ميدان کشتي و بطور مستقيم باشد و يا آن را بطور زنده و مستقيم از تلويزيون ببينند و يا به قصد لذت و ريبة بوده و يا در آن خوف ارتکاب گناه و فساد وجود داشته باشد، جايز نيست و در غير اين صورت اشکال ندارد.

س 1191: اگر عروس در شب جشن عروسي روپوش روشن و نازکي برسرش بيندازد، آيا جايز است مرد اجنبي از او عکس بگيرد؟

اگر مستلزم نگاه حرام به زن اجنبي باشد جايز نيست، وگرنه اشکال ندارد.

س 1192: گرفتن عکس زن غيرمحجّبه در بين محارمش چه حکمي دارد؟ اگر احتمال داده شود که مرد اجنبي آن عکسها را هنگام ظاهر کردن ببيند، حکم آن چيست؟

اگر عکاسي که به او نگاه مي‏کند و عکس وي را مي‏گيرد، از محارم او باشد، عکس گرفتن از او اشکال ندارد و ظاهر کردن آن هم نزد عکاسي که او را نمي‏شناسد اشکال ندارد.

س 1193: بعضي از جوانان به تصاوير مستهجن نگاه مي‏کنند و براي کار خود توجيهات ساختگي ارائه مي‏دهند، حکم آن چيست؟ و اگر ديدن اين تصاوير مقداري از شهوت انسان را تسکين دهد و در جلوگيري از ارتکاب حرام مؤثر باشد، چه حکمي دارد؟

اگر نگاه کردن به آن تصاوير به قصد ريبة باشد و يا انسان بداند که منجر به تحريک شهوت او مي‏شود و يا خوف ارتکاب گناه و مفسده باشد، در اينصورت نگاه کردن به آنها حرام است و اين که بخاطر آن انسان به حرام ديگري نمي‏افتد، مجوز ارتکاب فعلي که شرعا حرام است، نمي‏باشد.

س 1194: حضور در جشنهايي که موسيقي در آنها نواخته مي‏شود و افراد مبادرت به رقص مي‏کنند، براي فيلمبرداري چه حکمي دارد؟ فيلمبرداري مرد از مجالس مردان و زن از مجالس زنان چه حکمي دارد؟ ظاهر کردن فيلم‏هاي جشن‏هاي عروسي توسط مرد، چه آن خانواده را بشناسد و چه آن خانواده را نشناسد، داراي چه حکمي است؟ و همچنين ظاهر کردن آن توسط زن چه حکمي دارد؟ و آيا استفاده از موسيقي در آن فيلم‏ها جايز است؟

حضور در جشن‏هاي شادي و فيلمبرداري مردان از مجالس مردان و زنان از مجالس زنان در صورتي که مستلزم گوش دادن به غنا يا موسيقي حرام و يا ارتکاب هر عمل حرام ديگري نباشد، اشکال ندارد. ولي فيلمبرداري مردان از مجالس زنان يا زنان از مجالس مردان اگر مستلزم نظر کردن به ريبة يا مفاسد ديگري باشد، جايز نيست و همچنين بکارگيري موسيقي مطرب لهوي که مناسب با مجالس لهو و گناه باشد در فيلم‏ها نيز حرام است.

س 1195: با توجه به کيفيت فيلم‏ها (خارجي يا داخلي) و موسيقي که از تلويزيون جمهوري اسلامي پخش مي‏شود، ديدن و گوش دادن به آنها چه حکمي دارد؟

اگر افراد شنونده و بيننده تشخيص دهند موسيقي که از راديو و تلويزيون پخش مي‏شود از نوع موسيقي مطرب لهوي مناسب با مجالس لهو و گناه است و يا ديدن فيلمي که از تلويزيون پخش مي‏شود، مفسده دارد، ديدن و شنيدنِ آنها براي آنان جايز نيست و مجرّد پخش از راديو و تلويزيون حجّت شرعي براي جواز محسوب نمي‏شود.

س 1196: تهيه و فروش تصاوير منسوب به پيامبر اکرم «صلي الله عليه و آله» و اميرالمومنين و امام حسين«عليهماالسلام» براي نصب آنها در مراکز دولتي چه حکمي دارد؟

اين کار في‏نفسه از نظر شرعي اشکال ندارد به شرط اينکه مشتمل بر اموري که ازنظر عرف، اهانت و بي‏احترامي محسوب مي‏شود نبوده و با شأن آن بزرگان منافات نداشته باشد.

س 1197: خواندن کتابها و اشعار مبتذل که باعث تحريک شهوت مي‏شوند، چه حکمي دارد؟

بايد از آنها اجتناب شود.

س 1198: تلويزيونها يا کانالهاي پخش مستقيم ماهواره‏اي يک سلسله برنامه‏هاي اجتماعي را به نمايش مي‏گذارند که بيانگر مسائل اجتماعي جامعه غربي است و به ترويج افکار فاسدي از قبيل تشويق به اختلاط زن و مرد و ترويج روابط نامشروع مي‏پردازند، بطوري که اين برنامه‏ها بعضي از مؤمنين را نيز تحت‏تأثير قرار داده است. ديدن آنها براي کسي که احتمال تأثيرپذيري او مي‏رود، چه حکمي دارد؟ آيا اين حکم نسبت به کسي که آن برنامه‏ها را به قصد نقد و بيان نکات منفي آنها و نصيحت مردم به نديدن آنها، مي‏بيند، تفاوت دارد؟

نگاه به اين برنامه‏ها اگر از روي لذّت بوده و يا خوف تأثيرپذيري و فساد، وجود داشته باشد، جايز نيست. ولي مشاهده به قصد نقد و آگاه کردن مردم از خطرات و نکات منفي آنها براي کسي که اهليّت آن را دارد و مطمئن است که از آن برنامه‏ها تأثير نمي‏پذيرد و به فساد نمي‏افتد، اشکال ندارد، البته اگر مقرّراتي باشد بايد رعايت شود.

س 1199: آيا نگاه کردن به موي گوينده تلويزيون که آرايش کرده و سر و سينه‏اش پوششي ندارد، جايز است؟

مجرّد نگاه کردن چنانچه از روي لذّت نبوده و خوف ارتکاب حرام و فساد در آن نباشد و به صورت پخش مستقيم هم نباشد، اشکال ندارد.

س 1200: آيا ديدن فيلمهاي شهوت‏انگيز براي فرد متأهل جايز است؟

اگر ديدن آنها به قصد تحريک شهوت باشد و يا موجب تحريک آن شود، جايز نيست.

س 1201: ديدن فيلمهايي که راه صحيح نزديکي با زن باردار را آموزش مي‏دهند، براي مردان متأهل، با توجه به اينکه باعث به حرام افتادن آنان نمي‏شود، چه حکمي دارد؟

ديدن اين فيلم‏ها که هميشه بانگاه شهوت برانگيز همراه است، جايز نيست.

س 1202: نظارت کارمندان وزارت ارشاد بر انواع فيلمها و مجلات و نشريات و نوارها براي تشخيص موارد مجاز آنها، با توجه اينکه نظارت، مستلزم مشاهده عيني و گوش دادن به آنهاست، چه حکمي دارد؟

ديدن وگوش دادن به آنها توسط مأمورين نظارت، در مقام انجام وظيفه قانوني به مقدار ضرورت اشکال ندارد، ولي بايد از قصد لذت و ريبة احتراز کنند و واجب است افرادي که براي نظارت و بررسي گمارده مي‏شوند از جهت فکري و روحي زير نظر و راهنمايي مسئولين باشند.

س 1203: ديدن فيلمهاي ويدئويي که گاهي تصاوير منحرف کننده‏اي دارند، به قصد نظارت و حذف بخش‏هاي فاسد آنها براي ارائه به ديگران چه حکمي دارد؟

ديدن اين فيلمها اگر به منظور اصلاح فيلم و حذف تصاوير فاسد و گمراه‏کننده آنها باشد اشکال ندارد بشرط اينکه کسي که اقدام به اين کار مي‏کند مصون از افتادن به حرام باشد.

س 1204: آيا براي زن و شوهر ديدن فيلمهاي ويدئويي جنسي در خانه، جايز است؟ آيا براي فرد مبتلا به قطع نخاع ديدن اين فيلم‏ها به قصد تحريک شهوت و تمکن از نزديکي با همسرش، جايز است؟

برانگيختن شهوت توسط فيلمهاي ويدئويي جنسي جايز نيست.

س 1205: مشاهده پنهاني فيلم‏ها وتصاويري که طبق قانون دولت اسلامي ممنوع هستند، اگر مفسده‏اي نداشته باشند، چه حکمي دارد؟ حکم آنها نسبت به زن و شوهرهاي جوان چيست؟

با فرض ممنوع بودن، اشکال دارد.

س 1206: مشاهده فيلمهايي که گاهي در بردارنده اهانت به مقدسات جمهوري اسلامي و مقام معظم رهبري هستند، چه حکمي دارد؟

واجب است از آنها اجتناب شود.

س 1207: ديدن فيلمهاي ايراني که بعد از انقلاب توليد شده‏اند و در آنها زنان با حجاب ناقص ظاهر مي‏شوند و گاهي بدآموزيهايي نيز دارند، چه حکمي دارد؟

اصل مشاهده اين فيلم‏ها اگر به قصد لذت و ريبة نباشد و موجب وقوع در مفسده هم نگردد، في‏نفسه اشکال ندارد ولي فيلمسازان بايد از تهيه و توليد فيلمهايي که با تعاليم ارزشمند اسلامي منافات دارد، خودداري کنند.

س 1208: توزيع و عرضه فيلمهايي که مورد تأييد وزارت ارشاد هستند، چه حکمي دارد؟ همچنين توزيع نوارهاي موسيقي که مورد تأييد وزارت ارشاد هستند، در دانشگاهها چه حکمي دارد؟

اگر فيلم‏ها يا نوارها به نظر مکلّف عرفا مشتمل برغنا يا موسيقي مطرب و لهوي مناسبِ با مجالس لهو و گناه باشد، توزيع و عرضه آنها و همچنين ديدن و گوش دادن به آنها براي او جايز نيست و مجرّد تأييد بعضي از ادارات مربوطه تا زماني که نظر مکلّف در تشخيص موضوع با نظر تأييدکنندگان مخالف است، دليل شرعي براي جواز محسوب نمي‏شود.

س 1209: خريد و فروش و نگهداري مجلاّت لباس‏هاي زنانه که عکس زنان اجنبي در آنها وجود دارد و براي انتخاب لباس بکار مي‏روند، چه حکمي دارد؟

مجرّد وجود عکس‏هاي زنان اجنبي در اين مجلاّت مانع جواز خريد و فروش و بهره‏برداري از آنها براي انتخاب لباس نيست مگر آن که عکس‏ها، به گونه‏اي باشد که موجب مفسده شود.

س 1210: آيا خريد و فروش دوربين فيلمبرداري جايز است؟

خريد و فروش دوربين فيلمبرداري تا زماني که به قصد استفاده در امور حرام نباشد، اشکال ندارد.

س 1211: خريد و فروش و اجاره فيلمهاي ويدئويي مبتذل و همچنين ويدئو چه حکمي دارد؟

اگر فيلم‏ها در بردارنده تصاوير زننده‏اي که شهوت را تحريک کرده و موجب انحراف و فساد مي‏شوند و يا مشتمل بر غنا و موسيقي مطرب و لهوي و مناسب با مجالس لهو و گناه باشند، توليد و خريد و فروش و اجاره فيلم‏ها و همچنين اجاره ويدئو براي استفاده از آن در اين امور، جايز نيست.

س 1212: آيا گوش ‏دادن‏ به اخبار و برنامه ‏هاي علمي و فرهنگي راديوهاي خارجي جايز است؟

در صورتي که موجب انحراف و فساد نشود، جايز است.

 

تنظيم : بهرام محسني نسب (Bahrammn@gmail.com  )

 

والسلام علي من التبع الهدي

 

 

سيره نبي اكرم (صلوات الله عليه) | سيره ائمه اطهار (عليهم السلام) | سيره بزرگان (رضوان الله عليهم)

موضوعات تحقيقاتي | مطالب جالب و آموزنده | لينك به سايتهاي مفيد ديگر