چاپ اين صفحه صفحه اصلي سايت نبي اكرم صلوات الله عليه | موضوعات تحقيقاتي | ارسال نظر در خصوص اين مطلب
 

بسم الله الرحمن االرحيم

 تحقيقي در موضوع دعا

1-  فلسفه دعا :

2-  اهميت دعا :

3-  اثرات دعا :

4- استجابت دعا :

5- آداب دعا :

 


 

1-  فلسفه دعا :

امام باقر (ع ) : خداوند به آدم (ع ) وحى فرمود : اى آدم ! من همه خوبيها را در چهار جمله براى تو گـرد مـى آورم : يـكـى از آنها از من است , يكى از آن تو , يكى به من و تو مربوط مى شود و يكى به رابـطـه تـو و مردم اما آن كه مخصوص من باشد اين است كه مرا بپرستى و هيچ چيز راشريك من نـگـردانى و آن كه از آن تو باشد اين است كه من كارتو را پاداشى دهم كه سخت به آن نيازمندى و آن كـه مـيـان من و تو باشد اين است كه تو دعا كنى و من اجابت كنم و آن كه به رابطه ميان تو و مردم مربوط مى شود اين است كه براى آنان همان پسندى كه بر خود مى پسندى .          ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5327

 

 

2-  اهميت دعا :

امام على (ع ) ـ در وصيت به فرزند خودحسن (ع ) ـ : بدان كه آن كسى كه ملكوت و خزاين دنيا و آخرت در دست اوست به تو اجازه داده است تا او را بخوانى و اجابت دعاى تو را ضمانت كرده است و بـه تـو فـرمان داده است كه ازاو بخواهى تا به تو عطا كند و او مهربان و بخشنده است. ميان تو و خودش حجابى ننهاده و تو رابه آوردن واسطه و ميانجى وادار نكرده است سپس كليدهاى خزائن و گنجينه هايش را كه همان دعا كردن و خواستن از اوست , در اختيار تو نهاده است , پس هر گاه تو بخواهى , با دعاكردن درهاى گنجينه هاى او را مى گشايى.   ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5515

امـام باقر (ع ) : دعا برترين عبادت است.   ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5516-5532-5537

امام على (ع ) ـ در وصيت به فرزند خودحسن (ع ) ـ : …كليدهاى خزائن و گنجينه هاي الهي دعا كردن و خواستن از اوست .      ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5515

امـام باقر (ع ) : زياد دعا كردن از زياد قرآن خواندن بهتر است .         ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5517

امـام باقر (ع ) : دعا مغز (و عصاره ) عبادت است .        ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5519

امام على (ع ) : دعا كليدهاى موفقيت و رستگارى است .       ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5520-5521

امام على (ع ) : دعا كليد رحمت است .              ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5522-5537

پيامبر خدا (ص ) : دعا سلاح مؤمن, ستون دين و نور آسمانها و زمين است .               ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5523

دعا باعث بالا رفتن درجات بهشت فرد مي گردد.          ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5524-5534

محبوبترين و گراميترين كار نزد خداى عزوجل دعاست .    ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5525-5526-5531

دعا انسان را از گزند شيطان در امان نگه مي دارد .               ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5528

امام صادق (ع ) : همانانزد خداوند عزوجل مقام و منزلتى است كه جز با درخواست به دست نمى آيد.  ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5529

نيمي از عمل نيك دعا كردن است .       ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5533

امـام عـلـى (ع ) : هـر كـه خـدا شـناستر باشد بيشتر از ديگران دست نياز و نيايش به سوى خدا درازمى كند.   ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5536

امام صادق (ع ) : اميرالمؤمنين مردى بود كه بسيار دعا مى كرد.        ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5535

ميان فرد دعا كننده و خدا حجابي نيست.         ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5515

دعا بلا را بر مي گرداند.               ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5554 تا 5560

 

3-  اثرات دعا :

3-1-            دعا خالي از تاثير نيست .       ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5723 تا 5729

3-2-            دعا براي ديگران برخود فرد دعا كننده تاثير بيشتري دارد.   ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث 5732- 5735 تا 5737

3-3-            دعا موجب موفقيت و رستگارى است .       ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5520-5521

3-4-            دعا موجب رحمت است .              ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5522-5537-5575

3-5-            پيامبر خدا (ص ) : دعا سلاح مؤمن, ستون دين و نور آسمانها و زمين است .               ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5523

3-6-            دعا باعث بالا رفتن درجات بهشت فرد مي گردد.          ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5524-5534

3-7-            امام على (ع ) : دعا سپر مؤمن است .           ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5544

3-8-            دعا انسان را از گزند شيطان در امان نگه مي دارد .               ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5528

3-9-            امام صادق (ع ) : همانانزد خداوند عزوجل مقام و منزلتى است كه جز با درخواست به دست نمى آيد.  ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5529

3-10-         دعا بلا را بر مي گرداند.   ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5554 تا 5560  (درهاي بلاها را با استغفار ببنديد.  ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5561)

3-11-         امـام باقر (ع ) فرمود : دعا قضا را ـ گرچه كاملا حتمى شده باشد ـ بر مى گرداند.        ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5545

3-12-         دعا اجابت مي گردد.       ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5580 تا 5586

3-13-     پيامبر خدا (ص ) : اگر از خدا چنان كه بايد بترسيد هر آينه دانشى به دست خواهيد آورد بدور از هر گونه جهل و نادانى و اگر خداى راچنان كه شايد بشناسيد هر آينه با دعاى شما كوهها از جاى كنده شود. 5234

 

4- استجابت دعا :

امـام صـادق (ع ) : كـسـى كـه در دعـا كردن پيشدستى كند (هميشه دعا كند نه فقط موقع بلا وگـرفـتـارى ) , هـرگـاه بـلا بـر او نازل شود دعايش اجابت گردد و فرشتگان گويند : صدايى آشناست و از آسمان (درگاه خدا) پوشيده نماند اما كسى كه در دعا كردن پيشدستى نكند , چون بلا به اورسد دعايش مستجاب نشود و فرشتگان گويند : ما اين صدا را نمى شناسيم .    ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5563 تا 5567

امام باقر (ع ) : (گاه ) بنده از خداوند حاجتى را مى خواهد و از شان خداست كه آن را درآينده اى نزديك يا با تاخير برآورده سازد , اما بنده بعدا مرتكب گناهى مى شود پس , خداوندتبارك و تعالى بـه فـرشـتـه مـى گـويـد : حـاجـت او بر مياور و او را از آن محروم گردان , زيرا كه اوخود را در معرض خشم من نهاد و مستوجب محروميت از سوى من شد.           ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5614

بـسـا يـك لاقـبـاى ژنده پوشى كه كسى به او اعتنايى نكند اما اگر خدا را سوگند دهد خداوند سوگندش را بپذيرد (و دعا يا نفرينش رامستجاب كند). 5176

پيامبر خدا (ص ) : اگر از خدا چنان كه بايد بترسيد هر آينه دانشى به دست خواهيد آورد بدور از هر گونه جهل و نادانى و اگر خداى راچنان كه شايد بشناسيد هر آينه با دعاى شما كوهها از جاى كنده شود. 5234

كسى كه ياد خدا او را از خواهش از خدا غافل كند, بالاتر از آن چيزى كه به سائلان مى دهم او را عطا كنم .  ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5681 تا 5686

خـداونـد بـه داود(ع ) وحـى فرمود كه : اى داود! هيچ بنده اى نيست كه از فرمان مـن اطـاعـت كـنـد , مـگـر آن كـه خـواسته او را پيش از آن كه بگويد برآورم و پيش از آن كه مرا بخواندپاسخش گويم .                     ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5687

فـاطـمه زهرا(ع ) : هر كه عبادت ناب و خالصانه خود را به درگاه خدا فرا برد , خداوند عز وجل بهترين كارى را كه به صلاح اوست برايش فرو فرستد.                   ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5688

پـيـامـبـر خـدا(ص ) : هـيچ دعايى زودتر از دعايى كه انسان در غياب كسى مى كند , مستجاب نمى شود. ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5730 تا 5735-5738

امام صادق (ع ) : راههاى نجات و نابودى خودت را بشناس تا مبادا از خدا چيزى را به گمان اين كه نجات تو در آن است بخواهى , حال آن كه سبب نابودى تو مى شود خداى عز و جل فرموده است : ((انسان به دعا شرى رامى طلبد )).       ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5720

 

آن كه دعايش مستجاب مى شود كسي است كه :

بايد از همه مـردم چـشم اميد بركند و جز به خدااميد نبندد                      ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5689-5690

در دلش هوايى جز خشنودى (خدا) خطور نكند                                         ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5691

از خطور هر گونه ناخشنودى نسبت به كارهايى كه خدا مى كند دل او پاك باشد ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5692

 

دعاهايى كه مستجاب مى شود :

دعاى پـدر در حق فرزندش                       ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5693تا5696

نفرين ستمديده در حق ستمگر                  ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5693-5694-5696-5697

دعاى مرد مؤمن در حق برادر مؤمن خود كه به خاطر ما او را كـمـك مـالـى كرده باشد        ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5693-5694

نفرين مؤمن در حق كسى كه برادرش به وى محتاج شده و او مى توانسته است نيازش را برطرف سازد و نكرده است       ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5693

پيشواى دادگر در حق ملتش                 ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5696-5694

فرزند صالح در حق پدرش                     ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5696

دعـاى كـودكان امت پيامبر , در صورتى كه به گناهان آلوده نشده باشند              ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5698

كسى كه قرآن بخواند            ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5700

 

كسانيكه دعايشان مستجاب نمى شود :

مردى كه در خانه اش بنشيند وبگويد: خـدايـا! روزى مـرابـرسـان                                    ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5701

مردى كه زنش را نفرين كند                                                                                   ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5701

مردى كه مال و ثروتى داشته باشد و آن را هدر دهد و بگويد : خدايا! مرا روزى ده             ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5701

مردى كه مال خود را بدون مـدرك و گواه به كسى وام دهد                                           ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5701

هر مخلوقى كه به كسى جز خدا متوسل شود                                                         ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5703

نفرين دوست در حق دوستش                                                                               ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5707

دعاي فرد مستجاب نمي شود مگر آن كه از آنچه خدا نـاخـوش دارم دسـت كـشيده به آنچه او دوست دارد روى آورد    ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5704                                                                                                                            

پـيـامـبـر خـدا(ص ) : بـايـد امـر به معروف و نهى از منكر كنيد و گرنه خداوند بدان شما را بر خوبانتان مسلط مى گرداندودراين صورت نيكانتان دعامى كنند ولى دعايشان مستجاب نمى شود.                           ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5705

امـام صـادق (ع ) : هـر كـه بـراى سـتـم سـتمكارى عذر بتراشد (وستمگريهاى اورا توجيه كند) خـداوندكسى را بر او مسلط گرداند كه به وى ستم كند و در اين صورت چنانچه (براى رفع ستم او از خـود) دعـا كنددعايش مستجاب نشود و خداوند در برابر ستمديدگى اش به او اجر و پاداش ندهد.                       ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5706

 

شرايط استجابت دعا :

بداند خداوند مي تواند.            ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5588 تا 5590

با نيتى راست و درست و دلى با اخلاص دعا كند و بـه عهد خداى عزوجل نيزوفاكند.           ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5596

پاك بودن خوراك از حرام                ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5598 تا 5604

رقت قلب و عدم سنگدلي                 ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5610 تا 5613

ستم نكردن به ديگران                    ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5615 تا 5618

عدم ناسازگاري دعا با حكمت الهي    ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5619

دعا نكردن براي امور ناشدني               ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5669 تا 5673

شتاب كردن                                   ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5674 تا 5677

صلاح كار خود را به خدا نياموزد                    ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5678 تا 5680

 

علل تاخير در استجابت دعا :

چه بسا كه در برآوردن خواهشت تاخير شود تا بدين وسيله خواهنده را پاداش بزرگتر و اميدوار (به بخشش الهى ) را بخشش بيشتر دهد. ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5708

براى خير ومصلحت تو از تو دريغ شده است.             ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5708

بسا خواسته اى كه اگر برآورده شود موجب نابودى و تباهى دين توگردد.            ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5708

من دعاى اورا مستجاب كردم اما حاجتش را نگهداريد , زيرا دوسـت دارم صـداى اورا بـشـنوم     ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5710

امام على (ع ) : وقتى با گناهان خود راه را بردعايت بسته اى تاخيردراجابت آن راديرمشمار.    ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5711

گاه دعاي فرد مستجاب مي شود اما تا جاري شدن آن سالها طول مي كشد .          ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5712- 5713

 

علل مستجاب نشدن دعا :

مصلحت فرد در آن نيست :                                                             ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5714- 5719

فرد با آن مرتكب گناه مي شود                                                             ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5714

مبتلا به عجب و فراموشي خدا مي شود                                           ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5715-5718

خداوند دنيا را به مومن نمي دهد                                                         ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5716

عدم اخلاص باطنى                                                                            ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5717

عدم حضور نيت (وقلب )                                                                     ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5717

عدم شناخت وسيله                                                                          ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5717

عدم انـصاف داشتن درخواسته                                                             ميزان الحكمه، ج 4 ، حديث  5717

 

5- آداب دعا : (كليه احاديث از كتاب ميزان الحكمه با شماره حديث ذكر شده مي باشد.)

1 ـ بسم اللّه گفتن

5620-         پيامبر خدا (ص ) : دعايى كه با بسم اللّه الرحمن الرحيم آغاز گردد رد نمى شود.

2 تمجيد خداوند

5621-         پيامبر خدا (ص ) : هر دعايى كه با تمجيد(خدا) آغاز نشود نافرجام است .

5622-     امام صادق (ع ) : در كتاب امير المؤمنين (ع )آمده است كه پيش از درخواست چيزى از خدا بايد او را سـتود پس , هرگاه خداى عزوجل را خواندى (ابتدا) او را تمجيد كن (راوى مى گويد :) عرض كـردم : چـگـونـه تـمجيدش كنم ؟ حضرت فرمود : مى گويى : اى كسى كه از رگ گردن به من نـزديكتر است , اى كسى كه ميان انسان و دلش حائل مى شود , اى كسى كه در بالاترين چشم انداز است , اى كسى كه مانندندارد.

3 ـ صلوات فرستادن بر محمد و خاندانش

5623-         پـيـامبر خدا (ص ) : صلوات فرستادن شمابر من , دعاى شما را مستجاب مى گرداند و زكات (و مايه پاكيزگى ) اعمال شماست .

5624-         امـام صادق (ع ) : دعا پيوسته در حجاب است تا آن گاه كه بر محمد و بر خاندان محمد صلوات فرستاده شود.

5625-     هـر كـه خـواهد از خداوند عزوجل حاجتى طلب كند , به صلوات فرستادن بر محمد و آل اوآغاز نـمـايد , سپس حاجتش را بخواهد و در پايان نيز بر محمد و آل محمد صلوات فرستد , زيراخداى عـزوجـل كـريمتر از آن است كه آغاز و انجام دعا را بپذيرد و وسط را واگذارد , چرا كه صلوات بر محمد و آل محمد از خداوند پوشيده نمى ماند.

5626-         امـام عـلـى (ع ) : هـر دعايى , تا در آن بر محمد و آل محمد صلوات فرستاده نشود , از (ورود به ) آسمان ممنوع است .

4 ـ شفيع قراردادن صالحان

5627-     در دعاى معصومين (ع ) آمده است :خدايا! اگر گناهان من آبروى مرا نزد تو برده است و دعايم را از تـو مـحـجـوب كرده است پس , برمحمد و خاندان محمد صلوات فرست و به آبروى آنان , اى پروردگار من , دعايم را اجابت فرما.

5628-     امام كاظم (ع ) : هرگاه خواستى از خداوند حاجتى طلب كنى , بگو : خدايا! به حق محمد و على از تو مسالت مى كنم , زيرا كه آن دورا نزد تو منزلتى است .

5629-     امام صادق (ع ) : همانا خداوند را فرستادگانى آشكار و فرستادگانى پنهان است پس , هر گاه به حق فرستادگان آشكار خدا از او چيزى خواستى به حق فرستادگان پنهانش نيز بخواه .

5 ـ اعتراف به گناه

5630-         امـام صادق (ع ) : (در دعا) ابتدا بايدخدا را ستود , سپس به گناه اعتراف نمود و آن گاه حاجت را خواست .

6 ـ تضرع و ابتهال

5631-     خـداى تـعالى به موسى (ع ) وحى فرمود :اى موسى ! هرگاه مرا مى خوانى با ترس و هراس و بيم بخوان وروى در خاك نه وبا اعضاى ارجمند بدنت در برابرم سجده كن و در پيشگاه من با خوارى و فروتنى بايست و هرگاه بامن رازو نياز مى كنى , با دلى هراسان و ترسان راز و نياز كن .

5632-     از اندرزهاى خداى تعالى به عيسى (ع ) : اى عيسى ! مرا چون شخص اندوهگين و در حال غرق كه فـريادرسى ندارد , بخوان مرا جز با خوارى و زارى و خلوص مخوان , كه هر گاه با چنين حالى مرا بخوانى اجابتت كنم .

5633-         امـام حـسـيـن (ع ) : رسـول خـدا (ص ) درهـنگام ابتهال و دعا مانند بينوايى كه غذا مى طلبد , دستانش را بالا مى برد.

7 ـ به جا آوردن دو ركعت نماز

5634-         امـام صـادق (ع ) : مـردى وارد مـسـجـد شـد ودو ركـعت نماز خواند و سپس از خداى عزوجل درخـواسـت كـرد رسول خدا (ص )فرمود : اين بنده از پروردگارش زود خواهش كرد مرد ديگرى آمد و دو ركعت نماز خواند و سپس خداى عزوجل را ثنا گفت و بر پيامبر و خاندانش درود فرستاد در اين هنگام رسول خدا (ص ) (به او)فرمود : بخواه كه به تو داده مى شود.

5635-     هركه درست وضو بگيرد و دوركعت نماز بگزارد و ركوع و سجود آنها رابه طور كامل به جا آورد , سپس سلام گويد و خداى عزوجل و رسول خدا را مدح كند و آن گاه حاجتش را بخواهد هر آينه به جا خواهش كرده و هركه به جا طلب خير و خوبى كند نوميد برنگردد.

8 ـ كوچك نشمردن هيچ دعايى

5636-     امام على (ع ) : خداى تبارك وتعالى اجابت خود را در دل دعا پنهان كرده است پس , هيچ دعايى را خرد و ناچيز مشمار , زيرا بساكه اجابت شود و تو ندانى .

9 ـ زياد نشمردن خواسته

5637-     پـيامبر خدا (ص ) : خداوند مى فرمايد : اگر دلهاى (همه ) بندگانم آرزويى همچون آرزوى دل خـوشـبـخت ترين بنده مرا بكنند (ومن آرزوى آنان را برآورم ) اين آرزوها همچون سوزنى باشد كه بـنـده اى از بـنـدگان من آن را درآب دريا فرو برد , زيرا كه عطاى من كلام است و وعده من نيز كلام و هرگاه من به چيزى بگويم ((باش )) مى شود (به محض اين كه اراده هستى يافتن چيزى را كنم هستى مى يابد).

5638-     خداى تعالى فرموده است : اگر اولين و آخرين و زنده و مرده و تر و خشكتان جمع شوند و هر يك هر چه خواهش دارد بخواهد ومن آنها را برآورم در ملك من كمترين اثر نگذارد.

5639-     خـداونـد بـه يـكـى از پـيـامبرانش وحى فرمود كه : اگر اهل هفت آسمان و زمين همگى از من خـواهـشـى كـنند و خواهش يكايك آنان را برآورم به اندازه پرپشه اى از ملك من كم نشود چگونه كاستى يابد ملكى كه من سرپرست وخداوندگار آنم ؟

5640-         از خداوند بخواهيد, و زياد بخواهيد,زيرا هيچ چيز براى او زياد و بزرگ نيست .

5641-         امـام بـاقـر (ع ) : هـيـچ خـواسـتـه اى را زيـاد مشماريد , زيرا آنچه نزد خداست بيش از آن است كه مى پنداريد.

10 ـ بلند همتى در خواهش

5642-     امـام على (ع ) : در وصيت خود به فرزندش حسن (ع ) مى فرمايد : بايد براى خود آن چيزى را (از خـدا) بخواهى كه جمال و نيكى آن برايت بماند و وبال و آزارش از تو دور ماند مال و ثروت براى تو نمى ماند و تو نيز براى آن نخواهى ماند.

5643-     امام كاظم (ع ) : ابوذر از خوف خداچندان گريست كه چشمش آسيب ديد به او گفته شد : چرا دعـا نمى كنى كه خدا چشمت را شفادهد؟ ابوذر گفت : از اين كار غافل شده ام و اهميت چندانى هم برايم ندارد گفتند : چه چيز تو رااز اين كار غافل كرده و باز داشته است ؟ گفت : دو امر بسيار بزرگ : بهشت و دوزخ .

5644-     ربـيعة بن كعب : روزى رسول خدا (ص )به من فرمود: اى ربيعه ! هفت سال به من خدمت كردى , آيـا از من چيزى نمى خواهى ؟ من عرض كردم : اى رسول خدا , مرا فرصتى ده تا بينديشم صبح روز بعد كه خدمت پيامبررسيدم فرمود : اى ربيعه ! حاجتت را بگو عرض كردم : از خداوند بخواه كه مرا با تو به بهشت برد حضرت فرمود : چه كسى اين را به تو ياد داد؟ عرض كردم : اى رسول خدا! هيچ كس به من ياد نداد , بلكه با خودم انديشيدم و گفتم : اگر از ايشان ثروت بخواهم عاقبتش نابودى اسـت و اگـرعمر طولانى و اولاد (زياد) بخواهم عاقبت همه آنان مرگ است ربيعه مى گويد : آن حـضرت لحظاتى سرش را پايين انداخت وسپس فرمود : اين كار را مى كنم تو نيز با سجده زياد مرا (در برآورده شدن اين خواهش ازخدا) يارى رسان .

5645-     امام صادق (ع ) : مردى خدمت رسول خدا(ص ) آمد و سلام كرد و مسلمان شد وسپس عرض كرد : اى رسول خدا , مرا مى شناسى ؟ حضرت فرمود : تو كيستى ؟ عرض كرد : من صاحب همان منزلى هـسـتم در طائف كه شما در فلان روز از دوره جاهليت بر من وارد شديد ومن گراميتان داشتم پيامبر خدا(ص ) فرمود : خوش آمدى , حالا چه مى خواهى ؟ آن مرد عرض كرد : دويست گوسفند با چوپانان آنها رسول خدا (ص )دستور داد به او بدهند , آن گاه به اصحابش فرمود : اين مرد همت آن را نداشت تا چيزى را از من بخواهد كه آن پيرزن بنى اسرائيل از موسى (ع ) خواست 

5646-     در پاسخ به اين سؤال كه خواهش پيرزن از موسى (ع ) چه بود؟ فرمود : آن پيرزن گفت : اين كار نـمـى كـنـم مـگر آن كه چندكاربرايم بكنى : پايم را چابك گردانى , بينايى مرا به من بازگردانى جوانيم را به من برگردانى ومراباخودت دربهشت جاى دهى .

11 ـ دعا كردن براى همه

5647-     پـيـامبر خدا (ص ) : هر گاه يك نفر دعاكند, براى همه دعا كند , زيرا اين دعا به اجابت نزديكتر اسـت كـسى كه پيش از دعا كردن براى خود براى چهل نفر از برادرانش دعا كند , آن دعا در حق آنان و در حق خودش مستجاب شود.

5648-         امـام صـادق (ع ) : هـر كـس پـيـش از دعـا كـردن بـراى خـودش , چـهـل مـؤمـن را دعا كند دعايش مستجاب شود.

12 ـ دعاى پنهانى

قرآن : ((پرودگارت را در دل خودبه تضرع وترس , بى آن كه صداى خودبلندكنى , هر صبح و شام ياد كن و از غافلان مباش )).

5649-         پيامبر خدا (ص ) : يك دعاى پنهانى برابراست با هفتاد دعاى آشكار.

5650-         امام صادق (ع ) : عظمت ثواب دعا و تسبيحى را كه بنده در خلوت خويش كند جز خداى تبارك و تعالى كس نداند.

13 ـ دعاى گروهى

5651-     امـام صـادق (ع ) : هيچ گاه چهار نفر فراهم نيامدند و براى مطلبى به درگاه خدا دعا نكردند , مگر اين كه با اجابت آن دعااز هم پراكنده شدند.

5652-     هـرگـاه امر دشوار و ناگوارى براى پدرم پيش مى آمد زنان و كودكان را گرد مى آورد و سپس دعا مى كرد و آنها آمين مى گفتند.مـيـان ايـن گـونـه خـبـرهـا و خبرهاى فقره پيشين مبنى بر فضيلت دعاى پنهانى مى توان اين گـونـه سـازش داد كـه احـاديـث قبلى را حمل بر مواردى كرد كه در جمع شدن براى دعا تاثير اجتماعى وجود ندارد يا مواردى كه شرع تنهايى وخلوت در آنها را مطلوب دانسته است مانند نماز شب ,اما احاديث دسته دوم مربوط به جاهايى مى شود كه جمع شدن اثر اجتماعى دارد يا اختصاص به موارد خاصى دارد كه در احاديث ذكر شده اند.

14 ـ خوشبين بودن به اجابت دعا

5653-         پيامبر خدا (ص ) : خداوند را با حال يقين به اجابت بخوانيد.

5654-         امام صادق (ع ) : هر گاه دعا كنى با دل (به خدا) روى آر و چنين پندار كه حاجت و خواسته تو بر در خانه است .

5655-         چون دعا كنى چنين خيال كن كه حاجتت بر در خانه است .

15 ـ انتخاب زمان مناسب

5656-         پيامبر خدا (ص ) : هر كه فريضه اى را اداكند , دعايش (در آن هنگام ) نزد خدا مستجاب است .

5657-     امـام صـادق (ع ) : در سـه زمـان دعـا ازخداوند پوشيده نمى ماند : بعد از اداى فريضه , به هنگام بارش باران و هنگام پديدارشدن نشانه اى از اعجاز خدا در زمين .

5658-     پـيـامـبـر خـدا (ص ) : بـهـتـرين زمان براى اين كه خداى عزوجل را بخوانيد سحرگاهان است سـپـس ايـن آيـه را كه نقل سخن يعقوب (ع )است تلاوت كرد : ((بزودى از پروردگار خود براى شما آمرزش مى خواهم )) و فرمود : (دعا كردن براى ) آنها را به وقت سحر موكول كرد.

5659-          امـام صـادق (ع ) : هر كس براى خدا از بيمارى عيادت كند , هر دعايى كه آن بيمار براى اوبكند خداوند اجابت فرمايد.

16 ـ پافشارى

5660-         امـام باقر(ع ): خداوندعزوجل پافشارى مردمان درخواهش از يكديگر را ناخوش دارد اما اين كار را نسبت به خودش دوست مى دارد.

5661-         در تـورات آمـده اسـت : در دعـاپـافشارى كنيد تا با اجابت دعا رحمت (خدا) شما را فراگيرد و عافيت به شما شادباش گويد.

5662-         نيز در تورات ـ : كسى كه به احسان و خوبى من اميدوار باشد در خواهش از من پافشارى كند.

5663-         امام على (ع ) : در مسالت از خدا پافشارى كن تا درهاى رحمت به رويت گشوده شود.

5664-         امـام بـاقر (ع ) : به خدا سوگند هيچ بنده مؤمنى در حاجت خود به درگاه خداى عزوجل اصرار نورزد , مگر آن كه حاجتش را بر آورد.

5665-         پيامبر خدا (ص ) : راستى كه خداوند درخواست كننده مصر را دوست دارد.

5666-     خـدا رحـمـت كـنـد بـنده اى را كه از خداى عزوجل حاجتى بخواهد و در دعا (براى آن حاجت ) پافشارى كند , خواه دعايش اجابت شود و يا نشود.

5667-     از سخنان نجوا آميز خداى تعالى با موسى : اى موسى ! مانند آن كسى دعا كن (و مرابخوان ) كه به آنچه نزد من است طمع بسته و رغبت دارد و از كرده خويش پشيمان است .

5668-         نـيـز از هـمـين مناجاتها ـ : بنگر كه وقتى از من مسالت مى كنى رغبت تو به آنچه نزد من است , چگونه مى باشد.

 

تنظيم : بهرام محسني نسب (Bahrammn@gmail.com  )

 

والسلام علي من التبع الهدي

 

 

سيره نبي اكرم (صلوات الله عليه) | سيره ائمه اطهار (عليهم السلام) | سيره بزرگان (رضوان الله عليهم)

موضوعات تحقيقاتي | مطالب جالب و آموزنده | لينك به سايتهاي مفيد ديگر