چاپ اين صفحه صفحه اصلي سايت نبي اكرم صلوات الله عليه | موضوعات تحقيقاتي | ارسال نظر در خصوص اين مطلب
 

بسم الله الرحمن االرحيم

خوارى و حقارت

از كتاب ميزان الحكمه

فرومايگى

ويژگى هاى فرومايه

فرومايه ترين مردم

فرومايگان

خوارى

زبونترين انسان

عوامل خواركننده

مؤمن را نشايد كه خود را خوار سازد

 


فرومايگى

18027-   امام على (ع ): فرومايگى ، بنياد بدى است .

18028-   امام على (ع ): فرومايگى ، مجمع نكوهشهاست .

18029-   امام على (ع ): فرومايگى ، دشمن همه فضايل است وگردآورنده همه رذايل وبدى ها وپستى ها.

18030-   امام على (ع ): فرومايگى ، زشت است ، پس آن راجامه خود مساز.

18031-   امام على (ع ): فرومايگى ، برگزيدن مالدوستى است بر لذت ستايش و تمجيد.

18032-   امام على (ع ): از نشانه هاى فرومايگى ، بدخويى است .

18033-   امام على (ع ): از نشانه هاى فرومايگى خيانت كردن به عهد و پيمان هاست .

18034-   امام على (ع ): از نشانه هاى فرومايگى ، بدهمسايه دارى كردن است .

18035-   امام على (ع ): از زشت ترين فرومايگى ، بد گفتن پشت سر نيكان است .

18036-   امام على (ع ): هـر كس آزمندى به دنيا با بخل نسبت به آن در وجودش جمع شده باشد، به دو ستون فرومايگى چسبيده است .

18037-   امام حسن (ع ) ـ در پاسخ به پرسش ازفرومايگى ـ : كم بخشيدن و بد و بيراه گفتن .

18038-   امام حسن (ع ) نـيـز در تـفـسـيـر فـرومـايگى ـ : اين كه انسان (جان ) خودش را حفظ كند وهمسرش را تسليم (متجاوز) نمايد.

 

ويژگى هاى فرومايه

18039-   امام على (ع ): فرومايه هرگاه از اندازه خود فراتر رود، احوال و رفتارش تغيير كند.

18040-   امام على (ع): فرومايه زره ننگ در مى پوشد وآزادگان را مى آزارد.

18041-   امام على (ع): فرومايه به خيرش اميدى و از شرش امانى و از گزندهايش ايمنى نيست .

18042-   امام على (ع): فرومايه ، شرم ندارد.

18043-   امام على (ع): فرومايه هرگاه قدرت يابد، تعدى كند (يا ناسزا گويد) و چون وعده دهد، خلف وعده كند.

18044-   امام على (ع): فرومايه هرگاه عطا كند، كينه ورزدو هرگاه عطا شود، انكار (و ناسپاسى ) كند.

18045-   امام على (ع): احسان كردن فرومايه ، زشت ترين رذيلت است .

18046-  امام على (ع): بهترين احسان فرومايه ، اين است كه آزارنرساندوزشت ترين كارهاى گرانمايه اين است كه بخشش خود را دريغ كند.

18047-   امام على (ع): زنهار كه به فرومايه اعتماد كنى ،زيرا فرومايه هر كس را كه به او اعتماد كند،تنها مى گذار.

18048-   امام على (ع): هـر چـه مـقـام فرومايه بالاتر رود،مردم در نظر او پست تر مى شوند و شخص بزرگوار عكس اين است .

18049-   امام على (ع): نشانه فرومايه ، بدكردارى وزشتخويى و خصلت نكوهيده بخل است .

18050-  امـام صـادق (ع ): ميان سلمان فارسى (ره )و مردى بحثى در گرفت آن مرد به سلمان گفت : تو كى هستى ؟ تو چى هستى ؟سـلـمـان گـفت : ما هر دو در آغاز نطفه اى پليد بوديم و هر دوى ما سرانجام به مردارى گنديده تبديل مى شويم و چون روز قيامت شود و ترازوها برپا گردد، كسى ترازوى اعمالش سنگين باشد او بزرگوار است وكسى ترازوى اعمالش سبك باشد اوفرومايه است .

 

فرومايه ترين مردم

18051-   امام على (ع ): فرومايه ترين مردم ،كسى است كه غيبت مى كند.

18052-   امام على (ع ): فرومايه ترين اخلاق ، كينه توزى است .

18053-  امام على (ع ): از بـزرگترين فرومايگى ها اين است كه انسان (جان ) خود را حفظ كند وهمسرش را تنها گذارد (و تسليم متجاوزكند).

 

فرومايگان

18054-   امام على (ع ): فرومايگان ،پيكرهايشان صبورتر است ، گرانمايگان جانهايشان شكيباتر است .

18055-   عادت فرومايگان و نادانان ، آزردن كريمان و آزادگان است .

18056-   آبرو ريختن پيش فرومايگان ، مرگ بزرگ است .

18057-   كسى كه از فرومايگان روزى طلب كند، به محروم شدن رضايت داده است .

18058-   هرگاه بر فرومايگان وارد شدى ،بهانه روزه داشتن بياور.

18059-   سختدلى خصلت فرومايگان است .

 

خوارى

6503-   امام على (ع): اى مردم ! مردن به اززبون زيستن است و صلابت و سربلندى به از خوارى.

6504-   امام على (ع): به اندك بسنده كنيد و تن به خوارى ندهيد.

6505-   امام على (ع): مـرگ آرى امـا پستى و خوارى هرگزو به اندك بسنده كردن آرى اما دست سوى اين و آن دراز كردن هرگز.

6506-   امام على (ع): يك ساعت ذلت به عزت روزگار نمى ارزد.

6507-   امام على (ع): خـود را به پستى ميالاى هر چند تورا به خواسته هايت برساند ، زيرا هيچ بهايى ، هر چند سترگ ، جبران دين و آبروى از دست رفته ات را نمى كند.

6508-   امام على (ع): خـويـشـتن را به هيچ پستى و زبونى آلوده مكن هر چند تو را به آرزوهايت برساند ، زيرا هيچ چيز جـبـران آنچه را دراين راه ازدست مى دهى نمى كندوبنده ديگرى مباش كه خداوند تو را آزاد آفريده است.

6509-   امام على (ع): در مـنـاجـات خـود ـ: خـدايـا! نـخستين چيز گرامى كه از من مى گيرى و نخستين امانت از نعمتهاى امانت داده ات به من كه باز مى ستانى جان من باشد.

6510-   امـام حـسين (ع): مرگ با عزت بهتر از زندگى با ذلت است آن حضرت در روز شهادت خوداين ابيات را مى خواند: مرگ بهتر است از ننگ و ننگ سزاوارتر از آتش (دوزخ ) است.به خدا سوگند كه نه ننگ را به خود راه دهم نه آتش را.

6511-   امام هادى (ع): هر كه براى خودارزشى قائل نباشد از شرش ايمن مباش.

 

زبونترين انسان

6532-   پيامبر خدا (ص): زبونترين مردم كسى است كه مردم را خوار كند.

6533-   از اميرالمؤمنين (ع) سؤال شد: خوارترين خوارى چيست ؟ فرمود: آزمندى به دنيا.

 

عوامل خواركننده

6518-   پـيامبر خدا (ص): هر گاه مردم به دينارو درهم بخيل شوند (انفاق نكنند) و مبادله عينه  كـنـنـد و دنـبـال گـاو و گوسفند خود روند و جهاددر راه خدا را واگذارند ، خداوند آنان را به خوارى افكند و طوق ذلت را از گردنشان بر نداردمگر آن گاه كه به دين خود برگردند.

6519-   امام على (ع): مردم از ترس خوارى به سوى خوارى مى شتابند.

6520-   امام على (ع): طمع يكى از دو خوارى است.

6521-   امام باقر (ع): هيچ خوارى چون خوارى طمع نيست.

6522-   امام على (ع): كسى كه از گرفتارى خود پرده بردارد ، به خوارى تن داده است.

6523-   امام صادق (ع): هر كه زندگى رادوست بدارد خوار شود.

6524-   امام صادق (ع): آدمى از خوارى كوچك بيتابى مى كندو همين او را به خوارى بزرگ مى كشاند.

6525-   امام صادق (ع): واگذاشتن حقوق خوارى مى آورد و انسان در اين باره مجبور به دروغ گفتن مى شود.

6526-   امـام سـجاد (ع): هر كس خردمندى نداشته باشد كه ارشادش كند تباه شود و هر كس نابخردى نداشته باشد كه حمايتش كند خوار گردد.

6527-   از امام حسن (ع) پرسيده شد: خوارى چيست ؟ فرمود: ترس از راستى.

6528-   امام على (ع): هر كه به جز از خداعزت جويد آن عزت او را به هلاكت افكند.

6529-   امام على (ع): هر عزتى كه پشتوانه اش دينى نباشدخوارى است.

6530-   مـردى بـه امـام صـادق (ع) عرض كرد: ميان من و عده اى بر سر چيزى اختلاف پيش آمده است ومى خواهم از آن چيز دست بردارم اما به من گفته مى شود: دست كشيدن از آن مايه خوارى است حضرت فرمود: آن كه خوار است ستمگر است (نه تو).

6531-   در نـقـلـى ديـگر آمده است: مردى از همسايه خود به آن حضرت (امـام صـادق (ع)) شكايت كرد ، حضرت فرمود: تـحـملش كن عرض كرد: مردم مرا به زبونى متهم مى كنند حضرت فرمود: زبون كسى است كه ظلم مى كند.

 

مؤمن را نشايد كه خود را خوار سازد

6512-   امـام صـادق (ع): خـداى تبارك و تعالى اختيار هر كارى را به مؤمن داده است ، مگر اختيارخوار كردن خويشتن را.

6513-   امـام صـادق (ع): مؤمن را نشايد كه خويشتن را خوار سازد عرض شد: چگونه خود را خوار مى سازد؟ فرمود: دست به كارى مى زند كه توانش را ندارد و بدين سان خود را خوار و سرافكنده مى كند.

6514-   امـام صـادق (ع): سزاوار نيست كه مؤمن خود راخوار و زبون سازد ، ـ مفضل بن عمر مى گويد: ـ پرسيدم: چگونه خود را خوار مى كند؟ فرمود: دست به كارى زند كه موجب عذر خواهى شود.

6515-   امـام سـجـاد (ع): حـتى اگر شتران سرخ ‌موى به من دهند حاضر نيستم تن به كمترين خوارى بسپارم.

6516-   پيامبر خدا (ص): هر كه آزادانه خوارى و زبونى را بپذيرد از ما خاندان نيست.

6517-   امـام حسين (ع) خطاب به لشكر يزيددر روز عاشورا ـ: هلا! اين زنازاده پسر زنازاده مرا ميان دو امر مخير كرده است: ميان شمشير وذلت اما هيهات كه من تن به ذلت و پستى دهم خدا و رسول او و نـيـاكان پاكيزه و دامنهاى پاك (كه مرا پرورده ) و دلهاى غيرتمندوجانهاى والا و بزرگ منش ، خوارى را نپذيرند و هلاكت زبونانه را بر كشته شدن شرافتمندانه ترجيح ندهند.

 

تنظيم : بهرام محسني نسب (Bahrammn@gmail.com  )

 

والسلام علي من التبع الهدي

 

 

سيره نبي اكرم (صلوات الله عليه) | سيره ائمه اطهار (عليهم السلام) | سيره بزرگان (رضوان الله عليهم)

موضوعات تحقيقاتي | مطالب جالب و آموزنده | لينك به سايتهاي مفيد ديگر