چاپ اين صفحه صفحه اصلي سايت نبي اكرم صلوات الله عليه | موضوعات تحقيقاتي | ارسال نظر در خصوص اين مطلب
 

بسم الله الرحمن االرحيم

دوره‌هاي زندگي انسان

فهرست:

1- طفوليت

2- كودكي

3- نوجواني

4- جواني

5- ميانسالي

6- پيري


 

1-   طفوليت :

دوره رشد بدني و هماهنگي بدن با اقتضائات اين دنيا مي‌باشد لذا تمام تلاش در تربيت كودك در همين رشد بدني و مغزي او است. بنابراين به تغذية طفل بايد رسيدگي كرد همچنانكه خداوند هم شير را كه شيره جان مادر است به بهترين شكل و در عالي ترين شرايط (در آغوش مادر كه محل امن و آرامش طفل است) براي او مهيّا است. اين دوره تا قبل از دو سال است.

2-   كودكي :

دوره رشد شخصيتي و روحي مطابق با اقتضائات اين دنيا مي‌باشد لذا كودك در اين سن بايد در آرامش‌ترين حالت رواني باشد و شرايط اطراف او مطابق خواسته او فراهم شود كه درغير اين صورت انساني خواهد شد با چالشهاي مهم روحي و رواني. اين دوره از بالاي دو سال تا حدود هفت سال است.

3-   نوجواني :

دوره رشد فهم و درك فرد است اين است كه در اين سن فرد علاقمند است همة ناديده ها را ببيند و همه ناشنيده ها را بشنود و با تمام ابعاد اين دنيا آشنا شود (اگر ملاحظه مي شود كه انسان در سنين ديگر هم اين حالات را دارد به خاطر اين است كه در سن نوجواني اين حس او ارضاء نشده است) رشد فرد نوجوان به اين است كه فردي آگاه او را با تمام ابعاد اين عالم به درستي آشنا كند و حقايق و واقعيات اين عالم را به او تفهيم كند كه اگر اين آشنايي به درستي صورت بگيرد فرد بقيه مسير زندگيش را به درستي تشخيص مي‌دهد و چنانچه داراي قلب مريضي نباشد مطابق روش صحيح عمل نموده و به سعادت نائل مي گردد بنابراين اين دوره بسيار مهم و در سعادت فرد تعيين كننده است. اين دوره از بالاي هفت سال تا حدود پانزده سال است.

4-   جواني :

دوره‌اي است كه فرد از بين اموري كه در دوره نوجواني با آنها آشنا شده گروهي را كه مطابق با خود مي‌يابد انتخاب نموده و آنها را در خود پياده مي‌سازد و به خاطر همين است كه اين دوره قويترين دوره بدني انسان است. يعني خلقت بدني انسان به نحوي قرار داده شده است كه در جواني بتواند اموري را كه سعادت خود مي داند در خود محقق كند بنابراين دوره جواني مهمترين دوره زندگي مادي و دنيايي انسان است. اين دوره از بالاي پانزده سال تا حدود چهل سال است.

5-   ميانسالي :

دوره بلوغ كامل شخصيتي و فكري است و دوره‌اي است كه فرد مشتاق رسيدن به آنهاست و قوانين ماوراء الطبيعي را بهتر درك مي‌كند دراين دوره از سن فرد در مي يابد كه اين دنيا كوچكتر و حقيرتر از آن است كه فرد بخواهد خود را در آن نگهدارد و محدود به قواعد و قوانين مادي آن شود علي الخصوص كه بهره برداري از ابعاد مختلف مادي و دنيايي دردوره جواني او را نسبت به اين دنيا ارضاء مي نمايد اين است كه فرد در اين سن به مسائل باطني تر وجود خود بيشتر مي پردازد و در صورت اعتقاد به آخرت اعمال آخرتيش را بيشتر و بهتر انجام مي‌دهد. سن چهل سالگي سن بلوغ كامل فرد در اين دنياست. اين دوره از چهل سال به بالا تا قبل از ضعف و سستي مفرط بدن است كه غالبا حدود پنجاه و پنج سال مي باشد.

6-   پيري :

در اين دوره ضعف و سستي بر فرد مسلط شده و آنچه را كه در دوره هاي قبل به دست آورده در او ريشه دار مي شود و به خاطر ضعف بدني به آنها تكيه مي كند و آنها را پشتوانه خود قرار مي دهد لذا دوره جواني انسان تعيين كننده چگونگي شخصيت فرد در دوره پيري اوست بنابراين كسي كه در جواني خود دنيا طلب و پول دوست باشد در دوره پيري هم پشتوانه خود را مال و ثروت خود را قرار مي دهد يعني محبت فرد به ثروت از جهت محبت او به ثروت در دوره جواني نيست در جواني ثروت اندوزي مي كرد چون برتري و قدرت خود را در ثروت مي ديد اما در پيري ثروت اندوزي مي كند چون موجوديت و برقراري مادي خود را قائم به آن مي بيند لذا بسيار سرسختانه تر و با تمام وجود ثروت را براي خود نگه مي دارد. همين مثال در مابقي ابعاد وجودي فرد كه در دوره جواني بدست آورده مي باشد خواه ابعاد مادي يا معنوي. يعني مثلا خدا طلبي او در جواني و در پيري فرق مي كند در جواني خدا طلبي مي كند تا به برتريهاي آن برسد و در دوره پيري قوام خود را در آن مي يابد. در اين دوره كسانيكه در دوره هاي قبل در راه خدا و الهيات بوده اند دوره رشد كامل بعد معنوي و الهيشان است و تمام كثافات اين دنيا را از خود دور كرده و شخصيت خود را با آخرت در مي‌آميزند و به همه امور، كاملاً بصورت الهي مي‌نگرند. در اين دوره با توجه به ضعف و سستي بدني فرد گويا خدا مي خواهد او را به طور جدي آماده كنار گذاشتن بدن مادي و رفتن به عالم آخرت نمايد.

خصوصيات و ويژگيهاي بيشتري در مورد هر يك از اين دوره ها وجود دارد كه بايستي در جايگاه خود بيشتر توضيح داده شود.

 

نويسنده : بهرام محسني نسب (Bahrammn@gmail.com  )

 

والسلام علي من التبع الهدي

 

 

سيره نبي اكرم (صلوات الله عليه) | سيره ائمه اطهار (عليهم السلام) | سيره بزرگان (رضوان الله عليهم)

موضوعات تحقيقاتي | مطالب جالب و آموزنده | لينك به سايتهاي مفيد ديگر