برزخ در کتاب میزان الحکمه

برزخ در کتاب میزان الحکمه

برزخ
قرآن : ((و پشت سرشان برزخى است تا روز رستاخیز)).
۱۶۸۱- على بن ابراهیم : برزخ میانه دو چیز است , پاداش و کیفرى است که در فاصله میان دنیا و آخرت به انسان مى رسد, برزخ همان فرمایش امام صادق علیه السلام است که مى فرماید: به خدا سوگند من براى شما جز از برزخ نمى ترسم .
۱۶۸۲- امـام سجاد علیه السلام ـ در تفسیر آیه ((و پشت سرشان برزخى است )) : آن برزخ همان گور اسـت و آنان در گور زندگى تنگ و سختى دارند به خدا سوگند که گور باغى از باغهاى بهشت است یا گودالى از گودالهاى دوزخ .
۱۶۸۳- امـام صـادق علیه السلام:برزخ همان گور است و آن پاداش و کیفر در فاصله میان دنیا و آخرت است.
۱۶۸۴- امـام صـادق علیه السلام: به خدا سوگند از برزخ بر شما مى ترسم عرض کردم : برزخ چیست ؟ فرمود: گور, از زمان مرگ تا روز رستاخیز.
۱۶۸۷- امام صادق علیه السلام: چون خداوند جان او (مؤمن ) را بستاند روحش را به کالبدى همچون کالبد وى در دنیا مى برد و مى خورند و مى آشامند و هرگاه کسى بر ایشان وارد شود او را با همان چهره اى که در دنیا داشته , مى شناسند.
۵۲۰۰- پیامبر خدا (ص ) : همانا مؤمن میان دوترس کار مى کند : میان زمانى که از عمرش گذشته است و نـمـى داند خدا با او چه مى کندمى آمرزدش یا نه ! و میان زمانى که از عمرش باقى مانده است و نمى داند خدا درباره او چه حکم خواهد کرد پس , باید که بنده مؤمن از خود براى خود و از دنیایش بـراى آخرتش و درجوانى پیش از پیرى و در زندگى پیش از فرارسیدن مرگ بهره برگیرد , زیرا سوگند به آن که جان محمد در دست اوست پس از دنیا دیگر عذرخواهى و توبه اى در کار نیست و بعد از آن سرایى جز بهشت یا دوزخ نباشد.
۱۴۴۰۵- امـام على (ع ), در وصف غافلگیر شدگان در هنگام مرگ , مى فرماید : سپس او را تا منزلى دردل زمین مى برند و در آن جا او را به عملش مى سپارند.
۱۶۲۴۵- پـیامبر خدا(ص ): قبر نخستین منزل آخرت است اگر کسى از آن به سلامت رست , منازل بعد آن آسانتر است و اگر به سلامت نرست , دشوارى منازل بعدى کمتراز آن نیست .
۱۶۲۴۶- پـیامبر خدا(ص ): نخستین مرحله عدالت آخرت ,قبرهاست و وضیع و شریف نمى شناسد.
۱۶۲۴۸- پـیـامبر خدا(ص ): هیچ روزى بر قبرنیاید, مگر این که در آن روز زبان به سخن گشاید و گوید: من سراى غربتم , من خانه تنهایى ام , من خاکدانم , من خانه کرمهایم پس , چون بنده مؤمن به خاک سـپـرده شـود,قـبـر بـه او گـویـد: خوش آمدى و چون بنده بدکردار یا کافر دفن شود, قبر به او گوید:خوش نیامدى.
۱۶۲۴۹- امـام صـادق (ع ): قبر هر روز صحبت مى کند و مى گوید: من خانه غربتم , من خانه تنهایى ام , من خانه کرمها هستم , من قبرم ,من باغى از باغهاى بهشت یا گودالى ازگودالهاى دوزخم .
۱۶۲۵۰- امـام على (ع ): اى صاحبان چاره ها واندیشه ها و فهم و خبرها! مرگ و از بین رفتن پدران را به یاد آوریـد زودا کـه جـانـهاگرفته شود و پیکرها برهنه گردد و میراثهابخش شود و تو اى عشوه گر شـکـوهـمـندزیباروى , به سر منزلى ژولیده و جایگاهى غبار گرفته روانه شوى و در لحد خویش بـرگونه ات خوابانده شوى , در منزلى که دیدارکنندگانش اندکند و کارگرانش خسته ودلتنگ , تا آن گاه که از گورها به در آیى و به هامون محشر فرستاده شوى .
۱۶۲۵۲- پیامبر خدا(ص ): چـون دشمن خدا به سوى گورش حمل شود, به تشییع کنندگان خود ندا دهد: اى برادران ! از آنـچـه مـن دچـارش شـدم , بـپـرهـیزیداز دنیایى به شما شکوه مى کنم که مرا فریفت و چون به آن اطـمـیـنـان کـردم , مرا از پاى درآورد از دوستان هوسران به شما شکوه مى کنم که مایه خوشى و شـادى مـرا فـراهم ساختند آن گاه که به آنان کمک کردم , ازمن بیزارى جستند و تنها وبى یاورم گذاشتند.
۱۶۲۷۳- امام صادق (ع ): هر گاه چشمت به قبرافتاد, بگو: بار خدایا! این را باغى از باغهاى بهشت قرار ده و حفره اى از حفره هاى دوزخ قرارش مده .
۱۶۲۷۴- امـام بـاقـر(ع ): هـر که رکوع نمازش راکامل انجام دهد, هیچ ترس و وحشتى در قبر به سراغش نمى آید.
۱۶۲۷۵- امـام صـادق (ع ): هـر کـه غمى از مؤمن بزداید, خداوند غمهاى آخرت را از او بزداید و خنکدل از گورش بیرون آید.
۱۴۴۸۲- پـیـامـبـر خـدا(ص ) : بـراسـتـى کـه فـرزند آدم از آنچه براى آن خلق شده غافل است خداوند وقـتـى خواست او را بیافریند به فرشته فرمود: روزى او را، کردار او را، اجل او را و بدبخت بودن یا خـوشـبخت بودن او را بنویس آن فرشته (اینها را مى نویسد) سپس به آسمان بالا مى رود و خداوند فرشته دیگرى را مى فرستد که تا زمان بالغ شدنش از او نگهدارى مى کند، آن فرشته (این ماموریت خـود را انـجام مى دهد و) سپس بالا مى رود آن گاه خداوند بر او دو فرشته مى گمارد، تا کارهاى خـوب و بدش رابنویسند و چون زمان مرگش رسید آن دو فرشته نیز بالا مى روند و فرشته مرگ مى آید و جانش رامى ستاند پس ، چون در گورش نهاده شد، روح به بدنش باز گردانده مى شود و دو فـرشـتـه قـبـر مى آیند و ازاو امتحان مى گیرند و آن گاه بالا مى روند وقتى قیامت فرا رسد، فرشته مامور ثبت خوبیها و فرشته مامور ثبت بدیها بر وى فرود مى آیند و نامه اى را که به گردنش بـسـتـه شـده اسـت مى گشایند سپس با او به صحنه محشر مى آیند در حالى که یکى او را به جلو مـى راند و دیگرى به کارهایى که کرده است گواهى مى دهد پیامبر خدا(ص ) سپس فرمود : همانا شما امرى عظیم پیش رو دارید که طاقت آن را ندارید، پس از خداى بزرگ کمک بطلبید!.

بدکاران و برزخ :
قرآن :.
((خدا او را از آسیب مکرى که برایش اندیشیده بودندنگه داشت و عذاب ناگوار خاندان فرعون را در مـیـان گـرفـت هر صبح و شام بر آتش عرضه شوند و روزى که قیامت بر پا شود ندا دهند که خاندان فرعون را به سخت ترین عذابها درآورید)).
۱۶۹۳- امـام صـادق عـلیه السلام ـ درباره ارواح کافران ـ :در اتاقهایى درون آتش جا دارند, از خوراک آن مى خورند و از نوشیدنیهاى آن مى نوشند, به دیدارهم مى روند و مى گویند: بارخدایا! قیامت را بر پا مدار تا مبادا وعده اى را که به ما داده اى اجرا کنى .
۱۶۹۴- جـانـهاى کافران در آتش دوزخ است و بر آن عرضه مى شوند و مى گویند: پروردگارا! قیامت را براى ما بر پا مدار و وعده اى را که به ما داده اى اجرا مکن و آخر ما را به اول ما ملحق مکن .
۱۶۹۵- پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله : هنگام ایستادن بر سرجنازه کشتگان بدر ـ : ابو جهل ! عتبه ! شیبه ! امیه ! آیا وعده پروردگار خود را راست یافتید؟ من که آنچه را خدایم به من وعده داده بود راست یافتم عمر عرض کرد: اى پیامبر خـدا! با پیکرهاى بى جان سخن مى گویى ؟ فرمود: به خدایى که جانم در دست اوست شما بهتر از آنان سخنان مرا نمى شنوید, فقط نمى توانند جواب بدهند.
۱۶۲۷۰- امام على (ع ): بندگان خدا! براى کسى که آمرزیده نشده , از مرگ سخت تر قبر است پس , از تنگى و فـشـار و تـاریـکى وتنهایى قبر بترسید آن زندگى تنگى که خداوند به دشمن خود نسبت به آن هشدارداده , عذاب قبر است.
۱۶۲۷۲- امـام عـلـى (ع ): اگـر آنچه را رفتگان شما دیده اند مى دیدید, هر آینه بى تاب مى شدید و وحشت مـى کـردید و حرف شنوى مى داشتید و فرمان مى بردید اما آنچه آنها دیده اند, از شما پوشیده است و زود باشد که پرده فرو افتد.ابـن ابـى الـحـدید مى نویسد: این سخن دال بر این است که اعتقاد به عذاب قبر درست است و هم مـسـلـکـان مـا نـیز همگى بر همین باورند, گر چه مخالفان اشعرى و غیر اشعرى آنها با انکار این موضوع , آنان را به باد انتقادگرفته اند.

مؤمنان و برزخ :
۷۶۵- انـس به حضور پیامبر صلى اللّه علیه و آله رسید, دید بر بوریایى خفته و بوریا بر پهلوى مبارکش اثر گذاشته است , حضرت به اوفرمود: کسى دیگرى نیز با تو هست ؟ گفتم : خیر, فرمود: بدان که اجـل مـن نـزدیک شده و اشتیاقم به دیدار پروردگارم و دیداربرادرانم , پیامبران پیش از خود, به درازا کـشـیـده اسـت آن گـاه فـرمـود: ((چـیـزى را بیشتر از مرگ دوست ندارم و مؤمن جز با دیدارپروردگارش آسوده نیست )) آن گاه گریست من عرض کردم : چرا گریه مى کنید؟ فرمود: چگونه نگریم وقتى مى دانم که بعد از من چه بر سر امتم مى آید عرض کردم : اى پیامبر خدا! بعد از تو چه بر سر امتت مى آید؟ فرمود: هوا وهوسهاى گوناگون ,بریدن رشته خویشاوندى , عشق به مال و مقام و بدعتگزارى .
قرآن .
((آنـان را کـه در راه خـدا کـشـته شده اند مرده مپندار, بلکه زنده اند و نزد پروردگارشان روزى مى خورند)).
۱۶۸۸- ابـوبـصیر مى گوید: امام صادق علیه السلام از ارواح مؤمنان سخن به میان آورد و فرمود: آنان با هم دیدار مى کنند عرض کردم :دیدار مى کنند؟ فرمود: آرى و از یکدیگر سؤال و جواب مى کنند و همدیگر را مى شناسند به طورى که وقتى او را ببینى مى گویى: فلانى است .
۱۶۸۹- امـام صـادق عـلیه السلام : ارواح مؤمنان در اتاقهایى در بهشت است , از غذاى آنجا مى خورند و از نوشیدنیهاى آن مى آشامند به دیدار هم مى روند و مى گویند: پروردگارا! قیامت را برپا دار تا آنچه را به ما وعده داده اى به کار بندى .
۱۶۹۰- امـام عـلـى علیه السلام اى پسر نباته ! در این پشت ـ نجف ـ جانهاى تمام مردان و زنان مؤمن در کالبدهایى نورانى است بر فراز منبرهایى نورانى .
۱۶۹۱- اى پـسـر نـباته ! اگر پرده ها کنار زده شود هر آینه ارواح مؤمنان را در این پشت خواهید دید که حلقه زده اند و با هم دیدار مى کنندو با یکدیگر سخن مى گویند در این پشت روح هر مؤمنى هست و در دره برهوت جان هر کافرى .
۱۶۹۲- امام صادق علیه السلام ـ درفرمایشش به راوى ـ : خداوند ارواح مؤمنان را از شرق و غرب عالم در وادى السلام جمع مى کندعرض کردم : وادى السلام کجاست ؟ فرمود: پشت کوفه هان ! گویى آنان را مى بینم که دسته دسته نشسته اند و با هم صحبت مى کنند.
۶۶۶۵- امام رضا(ع ) ، درباره آیه ((و در آن روز از گناه هیچ جنى و آدمیى نپرسند)) فرمود: کسى که به حـق اعتقاد داشته باشد و گناه کند و بى توبه از دنیا رود در برزخ به سبب آن گناه عذاب بیند و روز قیامت در حالى بیرون آید که گناهى ندارد تا از آن بازخواست شود.
۶۹۲۷- امـام صـادق (ع ) : هـر گاه قائم ظهور کند،در قبر به مؤمن گفته شود : اى فلان ! آقایت ظهور کـرده اسـت ، اگر خواهى به او ملحق شوى ،برخیز و ملحق شو و اگر خواهى که در جوار کرامت پروردگارت بمانى بمان .
۶۹۲۸- امـام صـادق (ع ) : چـون زمان قیام قائم فرا رسد درماه جمادى الاخر و ده روز از رجب چنان بارانى ببارد که مردم مـانـنـد آن را نـدیـده بـاشـنـد، پـس خداوند به سبب آن باران گوشت و استخوان مؤمنان را در قـبـرهـایشان برویاند گویى آنان رامى نگرم که از طرف جهینه مى آیند وگرد وغبار موهایشان را مى تکانند.
۱۶۴۶۰- امـام صـادق (ع): هـر کس از دوستان و شیعیان ما که بمیرد و قرآن را خوب بلد نباشد، در قبرش قـرآن بـه او آمـوخـته شود تا خداوند به سبب آن درجه اش را بالا برد، زیرا درجات بهشت به اندازه شمار آیات قرآن است پس به قرآن خوان گفته شود: بخوان و بالا رو.

سؤال قبر :
۱۶۲۵۷- امـام عـلـى (ع ): چـون تشییع کننده برگرددو مصیبت دیده مراجعت کند,مرده درگور نشانده مى شود در حالى که از دهشت سؤال ولغزش درامتحان آهسته سخن مى گوید.
۱۶۲۵۸- پـیـامـبـر خدا(ص ) درباره آیه ((خداوندکسانى را که ایمان آورده اند در زندگى دنیا وآخرت با گفتار ثابت و درست استوارمى دارد)), فرمود: مراد در قبر به هنگام سؤال از مردگان است .
۱۶۲۵۹- امـام سـجـاد(ع ): زودا, کـه عمرت به سر آید و فرشته جانت را بگیرد و یکه و تنهابه سوى منزلى (قـبـر) رهـسـپار شوى و در آن جا جانت به تو باز گردانده شود و دوفرشته ات , منکر و نکیر, براى پرسش از توو امتحانى سخت , وارد قبرت شوند.بـدان ! نـخـستین پرسشى که آن دو از تومى کنند درباره پروردگار توست که او رامى پرستیدى و دربـاره پـیـامبر تو که برایت فرستاده شده و درباره دینت که به آن باورداشتى و درباره کتابت که تـلاوتـش مـى کردى و درباره امامت که ولایت او را داشتى سپس از عمرت که آن را چگونه صرف کـردى ودارایـى ات کـه از کـجـا بـه دسـت آوردى و درچـه راه خـرج کردى پس , بهوش باش و براى خودت فکرى کن و پیش از شروع امتحان وپرسش و آزمون , خویشتن را براى جوابگویى آماده ساز.
۱۶۲۶۰- امـام صـادق (ع ): هـر گـاه مـؤمـن بـمـیـرد,هـفـتـاد هـزار فـرشـتـه او را تـا گورش تشییع کـنـنـدوچـون درگـورنـهـاده شـود, مـنـکـر ونـکـیـر نـزدش آیـنـد و او را بـنـشانند و پرسند: پـروردگـارت کـیـسـت ؟ دینت چیست ؟ پیامبرت کیست ؟ واو پاسخ دهد: پروردگارم اللّه است و مـحـمدپیامبر من و اسلام دینم پس , آن دو فرشته قبر او را تا جایى که چشمش کار مى کندبرایش فراخ گردانند و از بهشت برایش غذاآورند و او را خوش و خرم گردانند.
۱۶۲۶۱- امام رضا(ع ) پس از در گذشت ابن ابى حمزه فرمود: او در قبرش نشانده شد ودرباره امامان (ع ) از وى پرسش گردید و اونام همه آنها را گفت , تا آن که به من رسیددرباره من از وى پرسش شد و او پاسخى نداد پس , چنان ضربه اى بر سرش کوفتند که گورش از آتش آکنده شد.
۱۶۲۶۲- امام رضا(ع ) از یـونس پرسید: على بن ابى حمزه مرد؟ (یونس مى گوید:) عرض کردم : آرى حضرت فرمود: به آتش رفت یونس مى گوید: من از این سخن وحشت کردم امام فرمود: از او درباره امام بعد از پدرم مـوسـى سـؤال شـد و او گـفت : بعد از او امامى نمى شناسم به او گفته شد: نمى شناسى ؟ پس ,در گورش چنان ضربه اى به او زده شد, که گور از آتش شعله ور گشت .
۱۶۲۶۳- پـیـامـبـر خدا(ص ): چون بنده در گورش نهاده شد و همراهان او برگشتند, در حالى که هنوز صداى کفشهاى آنها را مى شنود, دوفرشته نزدش مى آیند و او را مى نشانند ومى پرسند: درباره این پیامبر, محمد, چه عقیده اى داشتى ؟ اگر مؤمن باشد مى گوید:گواهى مى دهم که او بنده خدا و فـرسـتـاده اوسـت پـس , بـه او گفته شود: به جایگاهت درآتش بنگر خداوند به جاى آن جایگاهى دربـهـشـت بـه تـو داد پـیـامبر(ص ) فرمود: او هردو جایگاه را مى بیند اما اگر کافر یا منافق باشد مى گوید: نمى دانم همان عقیده اى رادرباره او داشتم , که مردم داشتند.
۱۶۲۶۴- در روایـتـى دیـگـر از رسـول (ص ) آمـده اسـت که : دو فرشته نزدش مى آیند و او رامى نشانند و مـى پرسند: پروردگارت کیست ؟ او پاسخ مى دهد: پروردگارم خداست مى پرسند: دینت چیست ؟ پـاسـخ مى دهد:دینم اسلام است مى پرسند: این مردى که درمیان شما مبعوث شد, کیست ؟ پاسخ مى دهد:او فرستاده خداست مى پرسند: از کجامى دانى؟ پاسخ مى دهد: کتاب خدا را خواندم و ایمان آوردم و تصدیق کردم .
۱۶۲۶۵- امـام صادق (ع ): از مرده در گورش پیرامون پنج چیز سؤال مى شود: از نمازش ,زکاتش , حجش , روزه اش و ولایـتش نسبت به ما خاندان پس , ولایت از گوشه قبر به آن چهار چیز گوید: هر یک از شما کم و کاستى داشتید, کامل کردن آن به عهده من .
۱۶۲۶۶- امام باقر(ع ): در قبر تنها کسانى موردسؤال قرار مى گیرند که مؤمن محض یا کافرمحض باشند (راوى مى گوید:) عرض کردم :پس , دیگر مردم چه ؟ فرمود: از آنهاچشمپوشى مى شود.
۱۶۲۶۷- امام صادق (ع ): در قبر پرسش نمى شود, مگر از کسى که مؤمن محض باشدیا کافر محض .
۱۶۲۶۸- امـام صادق (ع ): چون مؤمن به گورخویش در آید نماز در طرف راست او قرارگیرد و زکات در جـانب چپش و نیکوکارى بر فراز سرش سایه افکند و صبر و شکیبایى در گوشه اى بایستد پس , هر گـاه دو فـرشـتـه مـامور سؤال بر او درآیند, صبر به نماز وزکات و نیکوکارى گوید: هواى یارتان راداشته باشید اگرنتوانستیدمن به یاریش مى آیم .
۱۸۵۵۶- درباره پرسش از میت در قبر ـ : ودر آن هنگام که تشییع کننده برگردد وعزادار مراجعت کند، او را در گورش مى نشانند و او از وحشت سؤال و لغزش درامتحان ، آهسته سخن مى گوید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *