نظر دانشمندان غیر مسلمان در مورد رسول اکرم صلوات الله علیه و قرآن